57
   Wednesday
   74 / 53
   Thursday
   75 / 56
   Friday
   75 / 60