15
   Wednesday
   14 / 4
   Thursday
   14 / -1
   Friday
   14 / -2