79
   Wednesday
   85 / 67
   Thursday
   83 / 67
   Friday
   84 / 64