70
   Wednesday
   75 / 50
   Thursday
   79 / 54
   Friday
   82 / 65