62
   Wednesday
   77 / 57
   Thursday
   84 / 60
   Friday
   84 / 64