33
   Wednesday
   36 / 28
   Thursday
   38 / 28
   Friday
   40 / 27