61
   Wednesday
   73 / 60
   Thursday
   71 / 53
   Friday
   74 / 50