34
   Wednesday
   45 / 30
   Thursday
   45 / 40
   Friday
   34 / 30